Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY NĂM 2022

 
         Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

         Phiếu đăng & giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
   
         1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

          2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

          3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

          4. Tờ trình phê duyệt BCTC riêng và BCTC hợp nhất  năm 2021         

 
          5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

          6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị soát xét kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

          7. Tờ trình thông qua việc thoái vốn của Tổng Công ty tại các Công ty        
          
          8. Tờ trình thông qua chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu 2022-2025

          9. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
       
         10. Tờ trình thông qua chủ trương KHĐT của TCT 2022-2025

         11. Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

         12. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan ::Zalo 091 332 0860
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc :: Zalo 0832335855
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin