Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2018


           Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

           Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

           Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

           Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

           Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

           Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

           Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

           Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

           Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

           Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

           Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất

           Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty

           Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ

           Tờ trình mua cổ phiếu quỹ

          Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018

            Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Dự thảo) 

           Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Dự thảo) 

           Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị

           Thông tin ứng viên Ban kiểm soát 1

           Thông tin ứng viên Ban kiểm soát 2

           Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

           Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin